ยื่นขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรอกข้อมูล
เช่น 08/09/2533

เอกสารประกอบ

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) *ตัวอย่างรูปถ่าย*

2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (มาติดต่อแทน)

4. บัตรเก่า กรณีหายแนบใบแจ้งความ

5. สำเนากรุ๊ปเลือด กรณีขอมีบัตรครั้งแรก

ขั้นตอนการรับบัตร

1. ยื่นขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในเว็บไซต์

2. ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ และรอรับบัตรใหม่

*** ให้ยื่นเอกสารภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันยื่น หากเกิน 30 วัน ให้ยื่นคำขอใหม่ ***